Reklamačný poriadok

I.Všeobecné ustanovenia

1.1.Tentoreklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občianskyzákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa vplatnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“),zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovarualebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľkualebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúcehov platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchodev platnom znení. A upravuje právny vzťah medzi Predávajúcim,ktorým je:

1.2.Predávajúcimje spoločnosť

Obchodnémeno: TAROZA, s. r. o.
Sídlo: Rozkvet 2032/65, PovažskáBystrica 017 01, Slovenská republika

Zapísanáv registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo40515/R
IČO: 53 202 562

DIČ:2121309454
Bankový účet: SK73 8330 0000 0028 0185 9105

Predávajúcinie je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

(ďalejaj “Predávajúci”)a každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru, alebo služiebponúkaného Predávajúcim na Webovom sídle Predávajúceho, aktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ustanoveníVšeobecných obchodných podmienok zverejnených na Webovom sídlePredávajúceho, tohto Reklamačného poriadku a príslušnýchzákonov definujúcich spotrebiteľa, v zmysle platnej legislatívySlovenskej republiky, najmä zákonov: Zákon č. 102/2014 Z. z. oochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služiebna základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimoprevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení,zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskoršíchpredpisov a zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnomznení

1.3.Emailovýkontakt a telefonický kontakt na Predávajúceho je:

Email:info@arem.sk

Tel.č.: +421909100346


1.4.Adresak zasielaniu písomností, reklamácií, odstúpení od zmlúv a.i.je:

Tarozas.r.o., Hliniky 743, 017 01, Považská Bystrica, Slovenskárepublika

1.5.TentoReklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho, ktorýje spotrebiteľ pri uplatňovaní práv z vád veci (tovaru), aleboslužieb v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy na diaľku sPredávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúcehowww.arem.sk

1.6.Kupujúcimje každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktoráuzatvorila s Predávajúcim kúpnu zmluvu, a toprostredníctvom webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšímidiaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

1.7.Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý priuzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom Webového sídlaPredávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskejčinnosti.

1.8.Týmtoreklamačným poriadkom sa upravujú právne vzťahy medziKupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a Predávajúcim. S výnimkouuvedenou v bode 4.12. tohto Reklamačného poriadku (VyhláseniePredávajúceho o záručnej dobe v prípade ak Kupujúcinevystupuje v postavení spotrebiteľa).

1.9.Produkty(ďalej aj „Veci“ alebo „Výrobky“) sú tovary, služby,ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené na Webovomsídle Predávajúceho.

II.Odkazy

2.1.Navzťahy zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru, aleboslužieb (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvnéhovzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraníkúpnej zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskejčinnosti (spotrebiteľmi), sa vzťahujú okrem všeobecnýchustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneníneskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru aleboposkytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebozmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho azákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

2.2.Právnevzťahy vyplývajúce z uplatnenia práv zo zodpovednosti zavady medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je právnickáosoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorý koná v rámci svojejpodnikateľskej činnosti /osoby, ktoré nie sú v postaveníspotrebiteľa/ sa riadia podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnýzákonník v platnom znení. S výnimkou uvedenou v bode4.12. tohto Reklamačného poriadku (VyhláseniePredávajúceho o záručnej dobe v prípade ak Kupujúcinevystupuje v postavení spotrebiteľa).

2.3.Vzmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúciinformuje spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálnepríslušné kódexy správania, ku ktorým sa predávajúci zaviazalk ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda,alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho,ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu kjednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, aleboobchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, aleboiným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy),ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým samôže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

III.Zodpovednosť Predávajúceho za vady produktov (tovarov a služieb)

3.1.Predávajúcije povinný dodať vec (tovar), alebo službu v súlade s uzavretoukúpnou zmluvou t.j. v požadovanej akosti, množstve a bez vád(faktických, právnych).

3.2.Predávajúcizodpovedá za vady, ktoré má predaná vec, alebo služba priprevzatí Kupujúcim. Ak nejde o použité veci, zodpovedáPredávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci vzáručnej dobe (záruka). Predávajúci odporúča Kupujúcemu abyvady tovarov, alebo služieb uplatnil u Predávajúceho bezzbytočného odkladu. Pri použitých veciach Predávajúcinezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, prektorú bola dojednaná nižšia cena.

3.3.Kupujúcije oprávnený predávanú vec, alebo službu pred prevzatímprezrieť.

IV.Záručná doba

4.1.Záručnádoba je 24 mesiacov. Záručná doba pokiaľ ide o použitú vec je12 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci,alebo služby Kupujúcim.

4.2.Aknejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci,zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatíveci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Akje na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenomvyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba preduplynutím tejto lehoty.

4.3.Akide o použitú vec, Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúťaj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

4.4.Priveciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu,ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkaťi len niektorej súčiastky veci.

4.5.Nažiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť zárukupísomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje,postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

4.6.Vyhlásenímv záručnom liste vydanom Kupujúcemu alebo v reklame môžePredávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zárukyustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí Predávajúcipodmienky a rozsah tejto záruky.

4.7.Záručnédoby začínajú plynúť od prevzatia veci Kupujúcim. Ak má kúpenúvec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než Predávajúci, začnezáručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky,pokiaľ Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do trochtýždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanieslužby potrebnú súčinnosť.

4.8.Akdôjde k výmene za novú vec, začne plynúť záručná dobaznova od prevzatia novej veci.

4.9.Akdôjde k výmene časti novej veci, u ktorej to povaha vecidovoľuje. Na uvedenú časť začne plynúť záručná doba znovaod prevzatia novej veci. Toisté platí, ak dôjde k výmene súčasti veci, na ktorú bolaposkytnutá záruka.

4.10.Právazo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba,zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

4.11.Záručnádoba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Právazo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba,zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

4.12.Vnadväznosti na § 429, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnýzákonník v platnom znení, Predávajúci vyhlasuje, že v prípadedĺžkyzáručnej doby v obchodných vzťahoch medzi Predávajúcima Kupujúcim, ktorý nevystupuje v postavení spotrebiteľa,Predávajúci preberá záruku za akosť tovarov a služieb v dĺžketrvania 12 mesiacov.

Záručnádoba začína plynúť v zmysle ustanovenia Čl. IV, bod 4.1tohto Reklamačného poriadku.

V.Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)


5.1.Kupujúcije oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady veci,tovaru, alebo služby na adrese: Taroza s.r.o., Hliniky 743, 017 01,Považská Bystrica, Slovenská republika

Kupujúcimôže vždy využiť právo uplatniť osobne reklamáciu vktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho, v ktorej jeprijatiereklamácie vzhľadom na povahu veci možné,alebo v sídle Predávajúceho, alebo prostredníctvom tretíchosôb napr. prepravné spoločnosti, zásielkové spoločnosti,Slovenská pošta a.i..Predávajúci odporúča Kupujúcim, aby k uplatneniu reklamácievyužili Reklamačný formulár. Uvedený formulár je voľneprístupný na Webovom sídle Predávajúceho.


Prireklamácii Predávajúci odporúča Kupujúcemu doložiť faktúru,záručný list, alebo iný doklad preukazujúci zakúpeniereklamovaného tovaru, alebo služby u Predávajúceho.Kupujúcemu Predávajúci odporúča, aby pri uplatňovaníreklamácie opísal vadu tovaru, alebo služby.

5.1.1.Vprípade ak Kupujúci reklamuje tovar, alebo službu inak ako osobne,Predávajúci odporúča Kupujúcemu, aby zasielal tovar spolus detailným popisom vady tovaru, a dokladom preukazujúcimzakúpenie tovaru od Predávajúceho (napríklad doklad o zaplatení,faktúra, záručný list), a to z dôvodu urýchleniareklamačného procesu.

5.1.2.Tovarv prípade reklamácie odporúčame zasielať doporučenouformou. Tovar Predávajúci odporúča nezasielať formou dobierky,ktorá nebude zo strany Predávajúceho prevzatá.

5.1.3.Predávajúcije povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovipotvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvomprostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinnýpotvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď;ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bezzbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybaveníreklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusídoručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatneniereklamácie iným spôsobom.

5.1.4.Predávajúcije povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôrdo 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu sdokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začalaplynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

5.1.5.Vybavenímreklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdanímopraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej cenyvýrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnávýzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,

5.2.Vybavenímreklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škodypodľa osobitného predpisu.

5.3.Predávajúcije povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm.m) zákona č. 250/2007 Z. z. v platnom znení (podvybavenímreklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdanímopraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej cenyvýrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnávýzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie)ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní ododňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä aksa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku aleboslužby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pourčení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď,v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňauplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamáciepredávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatneniareklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odsekuzačínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamáciepredávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúciznemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutílehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvyodstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku (predmetu reklamácie)za nový výrobok.

5.4.Akspotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacovod kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím lenna základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odbornéhoposúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov naodborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odbornýmposúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovikópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácienajneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5.5.Akspotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy aPredávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, jepovinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžespotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobokzaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odbornéhoposúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelnevynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledokodborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukážezodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniťznova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná dobaneplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky nákladyvynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiaceúčelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožnozamietnuť.

5.6.Spotrebiteľmá právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného,ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré muvznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zozodpovednosti za vady tovarov a služieb. V prípade odstúpenia odzmluvy z dôvodu chyby veci, alebo služby má spotrebiteľ tiežprávo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

5.7.Náležitostiodborného posúdenia v zmysle bodu 5.4 tohto článku:

Odbornéposúdenie musí obsahovať:

a) identifikáciuosoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

b) presnúidentifikáciu posudzovaného výrobku,

c) popisstavu výrobku,

d) výsledokposúdenia,

e) dátumvyhotovenia odborného posúdenia.

5.8.Akto charakter výrobku umožňuje, spotrebiteľ Predávajúcemu(určenej osobe) výrobok odovzdá pri uplatnení reklamácie. Akpovaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu(určenej osobe), spotrebiteľ môže pri uplatnení reklamáciepožadovať odstránenie vady na mieste, kde sa výrobok nachádzaalebo si s Predávajúcim (určenou osobou) dohodnúť spôsobprepravy výrobku.

5.9.Dobaod uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keďKupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa dozáručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydaťKupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaníopravy a o dobe jej trvania.


VI.Práva Kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

6.1.Akide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bolabezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinnývadu bez zbytočného odkladu odstrániť.


6.2.Kupujúcimôže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo aksa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak týmPredávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenutovaru alebo závažnosť vady.


6.3.Predávajúcimôže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec zabezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


6.4.Akide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby savec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo navýmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté právaprislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, akvšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po opravealebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.


6.5.Akide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranúzľavu z ceny veci.VII.Záverečné ustanovenia

7.1.TentoReklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecnýchobchodných podmienok a Zásad a poučenia o ochraneosobných údajov tohto Webového sídla. Dokumenty – Všeobecnéobchodné podmienky a Zásady a poučenia o ochrane osobnýchúdajov tohto Webového sídla sú zverejnené na doméne Webovéhosídla Predávajúceho.

7.2.Vprípade zmeny v Reklamačnom poriadku, vzťah medzi Kupujúcim aPredávajúcim sa riadi podľa Reklamačného poriadku platného aúčinného pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až domomentu jej zániku.

7.3.TentoReklamačný poriadok je platný a účinný momentom jehozverejnenia na Webovom sídle Predávajúce dňa 05.08.2022


Formulár na odstúpenie od zmluvy


Reklamačný formulár

Tentoeshop je certifikovaný http://www.pravoeshopov.sk